Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Uprzejmie informujemy, że firma APH XDRIVE Sp. z o.o., znajdująca się w siedzibie przy ul. Zosi 29 w Gdańsku dalej zwana jako XDRIVE, przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych mają charakter danych osobowych.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: APH XDRIVE Sp. z o.o. ul. ul. Zosi 29, 80-119 Gdańsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: IOD) z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@xdrive.pl.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy sprzedaży/zakupu oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 • Realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu (na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO),
 • Obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje (na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO),
 • Marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO),
 • Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO),
 • Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, można uzyskać kontaktując się poprzez adres e-mail: iodo@xdrive.pl lub adres korespondencyjny APH XDRIVE Sp. z o.o. ul. Zosi 29, 80-119 Gdańsk.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.Polityka prywatności

Zaloguj się

Menu

Twoj Koszyk

Brak produktów w Twoim koszyku